Mole Trap

 • Mole Trap 1003

  Mole Trap ១០០៣

  Mole Trap ១០០៣

  ឯកសារយោង៖

  ធាតុ៖ ១០០៣
  ទំហំ៖ ២១ × ៨.៥ × ៨.៥ ស។ ម
  ទំងន់ៈ ៤០០ ក្រាម
  ពណ៌: ប្រាក់
  សម្ភារៈ: ដែក
  ការវេចខ្ចប់: 50pcs / CTN; ទំហំ ៥១ គុណ ២៥ គុណនឹង ៤១ ស។ ម
  GW: ២១,៤ គីឡូក្រាម
  គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
  សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1006

  Mole Trap ១០០៦

  Mole Trap ១០០៦

  ឯកសារយោង៖

  ធាតុ៖ ១០០៦
  ទំហំ៖ ២១ × ១១.៥ គុណ ១៤ ស។ ម
  ទំងន់ៈ ២៨៩.៦ ក្រាម
  ពណ៌: ប្រាក់
  សម្ភារៈ: ដែក
  ការវេចខ្ចប់: 40pcs / CTN; ទំហំ 46x37x26 ស។ ម
  GW: ១៣.៣ គីឡូក្រាម
  គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
  សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1005

  Mole Trap ១០០៥

  Mole Trap ១០០៥

  ឯកសារយោង៖

  ធាតុ៖ ១០០៥
  ទំហំ៖ ២០.៥x១២x១០.៥ ស។ ម
  ទំងន់: 256.3g
  ពណ៌: ប្រាក់
  សម្ភារៈ: ដែក
  ការវេចខ្ចប់: 40pcs / CTN; ទំហំ 46x37x26 ស។ ម
  GW: ១៥,៨ គីឡូក្រាម
  គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
  សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1011

  អន្ទាក់ម៉ូលេគ ១០១១

  អន្ទាក់ម៉ូលេគ ១០១១

   ឯកសារយោង៖

   ធាតុ៖ ១០១១
   ទំហំ៖ ២១ × ១៥.៥ គុណនឹង ៦ ស
   ទំងន់: ៩៧៤,៤ ក្រាម
   ពណ៌: ប្រាក់
   សម្ភារៈ: ដែក         
   ការវេចខ្ចប់: 10pcs / CTN; 39x24x16 ស។ ម
   គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
   សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1002

  Mole Trap ១០០២

  Mole Trap ១០០២

   ឯកសារយោង៖

   ធាតុ៖ ១០០២
   ទំហំ៖ ១៩.៥ គុណនឹង ៨ គុណ ១០ ស។ ម
   ទំងន់: ១៦៦,៨ ក្រាម
   ពណ៌: ប្រាក់
   សម្ភារៈ: ដែក         
   ការវេចខ្ចប់: 144pcs / CTN; ៨៧.៥ គុណនឹង ៤២x៤៧ ស។ ម
   GW: ៣១ គ
   គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
   សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1010

  អន្ទាក់ម៉ូលេគ ១០១០

  អន្ទាក់ម៉ូលេគ ១០១០

   ឯកសារយោង៖

   ធាតុ៖ ១០១០
   ទំហំ៖ ២៧ × ២៤.៥ គុណនឹង ២៩ ស។ ម
   ទំងន់: ១១៨០ ក្រាម
   ពណ៌: ប្រាក់
   សម្ភារៈ: ដែក         
   ការវេចខ្ចប់: 12pcs / CTN; ទំហំ ៦២x៣៣x៤៧ ស។ ម
   គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
   សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1004

  Mole Trap ១០០៤

  Mole Trap ១០០៤

   ឯកសារយោង៖

   ធាតុ៖ ១០០៤
   ទំហំ៖ ១៣.៥ × ១១.៥ គុណនឹង ៦ ស
   ទំងន់: 142.3g
   ពណ៌: ប្រាក់
   សម្ភារៈ: ដែក         
   ការវេចខ្ចប់: 72pcs / CTN; ៣៦ គុណនឹង ៣២ គុណ ៣៥ ស។ ម
   GW: ១៧,៨ គីឡូក្រាម
   គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
   សមរម្យ: កសិដ្ឋាន

 • Mole Trap 1001

  Mole Trap ១០០១

  Mole Trap ១០០១

   ឯកសារយោង៖

   ធាតុ៖ ១០០១
   ទំហំ: ១៥.៥ × ៧.៥ × ៩.៥ ស។ ម
   ទំងន់: 142.3g
   ពណ៌: ប្រាក់
   សម្ភារៈ: ដែក         
   ការវេចខ្ចប់; 144pcs / CTN; ៨៦ × ៦៦.៥ គុណនឹង ៤៧ ស។ ម
   GW: ៣៥ គ។ ក្រ
   គោលដៅៈម៉ូលនិងហ្គោហ្វ័រគំរូ
   សមរម្យ: កសិដ្ឋាន