ឧបករណ៍បង្ហូរទឹក

 • Rat Block

  រ៉ាតប្លុក

  រ៉ាតប្លុក

   ឯកសារយោង៖

   ប្លុកកណ្តុរគឺជាឧបករណ៍ការពារបង្ហូរទឹកដែលការពារសត្វកកេរពីការបញ្ចូលទ្រព្យសម្បត្តិតាមរយៈលូ។ ធ្វើពីដែកអ៊ីណុកធន់នឹងទឹកអាស៊ីតលេខ ៣១៦ ។