ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

មានរោងជាងចំនួន ៣ និងឃ្លាំងធំ ១ នៅជីងឡុង

សិក្ខាសាលាទី ១ (សិក្ខាសាលាវេចខ្ចប់)៖ ទទួលបន្ទុកប្រមូលផ្តុំនិងវេចខ្ចប់ស្លាបបក្សី។

សិក្ខាសាលាទី ២ (សិក្ខាសាលាចាក់ថ្នាំ)៖ រាល់ផលិតផលប្លាស្ទិកនិងគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវបានផលិតនៅទីនេះ។

រោងជាងលេខ ៣ (រោងជាងចម្លាក់)៖ ផលិតផលនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែកដូចជាអន្ទាក់ចាប់ច្រើនត្រូវបានផលិតនៅទីនេះ

ឃ្លាំង: វាត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្លុកនៃផលិតផលដែលបានបញ្ចប់និងប្លុកនៃម៉ែត្រម៉ែត្រឆៅ។